особина

 • 61русизам — збир или јазична особина што укажуваат на влијание на рускиот јазик врз некој друг јазик …

  Macedonian dictionary

 • 62софоманија — (грч. sophos мудар, mania лудило) особина човек постојано да ја истакнува својата ученост и мудрост, потценувајќи ги другите …

  Macedonian dictionary

 • 63специјалитет — (лат. specialitas) 1. посебно, особено својство на некое вкусно подготвено јадење 2. особина, особеност, посебност воопшто 3. извонреден производ од својот вид 4. главна струка на науката или уметноста на која некој исклучиво и се посветил …

  Macedonian dictionary

 • 64стеатопигија — (грч. stear, steatos, pige задник) нагласена издаденост на задникот (расна особина на Хотентотките и на жените од некои други црнечки племиња) …

  Macedonian dictionary

 • 65стенотермија — (грч. stenos, thermos топол) биол. особина на некои живи суштества што можат да живеат само на една, секогаш иста температура …

  Macedonian dictionary

 • 66траписти — (фр. trappistes) мн. припадници на еден стар и мошне строг католички калуѓерски ред главна особина им е вечното молчење (наречени по опатијата Трап во еден пуст крај во Нормандија) …

  Macedonian dictionary

 • 67фен — (грч. phaino јави/јавува, обелодени/ обелоденува) биол. наследна особина што е под контрола на еден ген или на определена група гени. (гер. Fohn) 1. метеор, топол, сув ветар во Алпите 2. тех. справа што произведува воздушна струја електричен… …

  Macedonian dictionary

 • 68хомозиготен — (грч. homos, zigotos) што наследил од секој родител иста особина (кај хибридите) …

  Macedonian dictionary

 • 69представник — I (кого чого, від кого чого), речник, репрезентант; аґент (перев. довірена особа організації, установи, що має певні повноваження) Пор. представляти I II ▶ див. виразник, особина …

  Словник синонімів української мови

 • 70індивід — Окремий екземпляр, особина, елементарна одиниця живої речовини …

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ